Karlův most
491 / 786

Praga /Praha : Karlův most

Most Karola