Belvedere auf dem Klausberg
526 / 786

Poczdam / Potsdam : Belvedere auf dem Klausberg

Belweder na górze Klausberg