Schloss Cecilienhof
518 / 786

Poczdam / Potsdam : Schloss Cecilienhof

Pałac Cecilienhof - miejsce konferencji poczdamskiej